Κυρώσεις κατά εργοδοτών

18ΨΔ.-(1) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης υποχρεώσεων του εργοδότη εποχιακού εργαζομένου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18ΦΘ έως 18ΩΑ, δύναται να επιβάλλεται στον εργοδότη διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 18ΝΖ(1).

(2) Πάσα αρχή, αφού διαπιστώσει τη μη τήρηση υποχρεώσεων του εργοδότη εποχιακού εργαζομένου που απορρέουν από τα άρθρα 18ΦΘ έως 18ΩΑ, επιβάλλει στον εργοδότη τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 18ΡΣΤ, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον έχει ανάλογη εξουσία βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

(3) Εάν η άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 18ΧΖ(3), ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στον εποχιακό εργαζόμενο σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το κυπριακό δίκαιο. Η ευθύνη καλύπτει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις που θα έπρεπε να έχει σεβαστεί ο εργοδότης εάν δεν είχε ανακληθεί η άδεια για το σκοπό εποχιακής απασχόλησης, έστω και αν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν βρίσκεται πλέον στη Δημοκρατία.

(4) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι υπεργολάβος ο οποίος παραβίασε υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 18ΦΘ έως 18ΩΑ, και εφόσον ο κύριος εργολάβος και κάθε ενδιάμεσος υπεργολάβος δεν έχουν αναλάβει υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας κατά τα οριζόμενα στο κυπριακό δίκαιο, ο κύριος εργολάβος και κάθε ενδιάμεσος υπεργολάβος-

(α) Υπόκεινται στις κυρώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και  (2) του παρόντος άρθρου·

(β) είναι υπεύθυνοι, μαζί και ξεχωριστά με τον εργοδότη, για καταβολή κάθε αποζημίωσης που οφείλεται στον εποχιακό εργαζόμενο σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου·

(γ) είναι υπεύθυνοι, μαζί και ξεχωριστά με τον εργοδότη, για καταβολή κάθε καθυστερούμενου ποσού που οφείλεται στον εποχιακό εργαζόμενο σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.