Διαδικαστικές εγγυήσεις

18ΨΕ.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει και κοινοποιεί απόφαση σχετικά με την αίτηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της πλήρους αίτησης. Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας ασκεί τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τα άρθρα 18ΦΘ έως 18ΩΑ, σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση της προθεσμίας που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε περίπτωση αίτησης παράτασης της διαμονής ή ανανέωσης της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 18ΨΒ, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο εποχιακός εργαζόμενος δεν υποχρεούται να διακόψει τη σχέση εργασίας με τον ίδιο εργοδότη ή δεν εμποδίζεται να αλλάξει εργοδότη, λόγω των διεξαγόμενων διοικητικών διαδικασιών.

(3) Εάν η ισχύς άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας λήξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράτασης ή ανανέωσης, η αρμόδια αρχή επιτρέπει στον εποχιακό εργαζόμενο να παραμείνει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, έως ότου λάβει απόφαση σχετικά με την αίτηση και υπό τις προϋποθέσεις ότι η αίτηση υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και ότι δεν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1).

(4) Οσάκις εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή επιτρέπει στον εποχιακό εργαζόμενο να εργάζεται μέχρι να ληφθεί η απόφαση. Ενόσω εξετάζεται η αίτηση παράτασης ή ανανέωσης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ.

(5) Εάν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ελλιπή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτητή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται και καθορίζει εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. Η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αναστέλλεται, έως ότου η αρμόδια αρχή λάβει τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες.

(6)  Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας ή απορρίπτεται η παράταση της διαμονής ή η ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, κοινοποιούνται γραπτώς στον αιτητή. Οι λόγοι για την απόφαση ανάκλησης άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας κοινοποιούνται γραπτώς τόσο στον εποχιακό εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη.

(7) Κάθε απόφαση με την οποία απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας ή απορρίπτεται η παράταση της διαμονής ή η ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας ή ανακαλείται άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον Δικαστηρίου σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος. Η γραπτή κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου, αναφέρει ρητά τη δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο και τη χρονική προθεσμία για την άσκησή της.