Στέγαση

18ΨΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία περί του ότι ο εποχιακός εργαζόμενος, κατά τη διάρκεια της διαμονής του, θα διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα που πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στη Δημοκρατία και γενικά εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής καταλύματος του εποχιακού εργαζομένου, ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή για σκοπούς καταγραφής της διεύθυνσης και το Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας για σκοπούς ελέγχων καταλληλότητας.

(2) Όταν το κατάλυμα παρέχεται από τον εργοδότη ή μέσω του εργοδότη-

(α) Ο εργοδότης επιτρέπεται να απαιτεί από τον εποχιακό εργαζόμενο να καταβάλει ενοίκιο το ύψος του οποίου δεν είναι υπερβολικό σε σχέση με την καθαρή αμοιβή του και σε σχέση με την ποιότητα του καταλύματος∙ τέτοιο ενοίκιο απαγορεύεται να εκπίπτει αυτόματα από το μισθό του εποχιακού εργαζομένου· και

(β) ο εργοδότης προσφέρει στον εποχιακό εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης του καταλύματος· και

(γ) ο εργοδότης διασφαλίζει ότι το κατάλυμα πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στη Δημοκρατία.