Δικαιώματα βάσει της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας

18ΨΖ. Κατά την περίοδο ισχύος της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 18Ψ, ο κάτοχος της άδειας έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να εισέρχεται και διαμένει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙

(β) να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο·

(γ) να ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία έχει λάβει άδεια, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.