Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης

18ΨΗ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), οι εποχιακοί εργαζόμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας, όσον αφορά τα ακόλουθα:

(α) Τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου  επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για εργασία, και τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, του ωραρίου εργασίας, των αδειών και αργιών, καθώς και των απαιτήσεων όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας·

(β) το δικαίωμα στην απεργία και στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζόμενων ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του κυπριακού δικαίου περί της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας·

(γ) την καταβολή των καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες, όσον αφορά όλες τις οφειλόμενες αμοιβές στον υπήκοο τρίτης χώρας·

(δ) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004∙

(ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, εκτός της στέγασης, χωρίς επηρεασμό της ελευθερίας σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(στ) συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την εποχιακή εργασία, οι οποίες παρέχονται από γραφεία ευρέσεως εργασίας·

(ζ) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο∙

(η) την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κυπριακό δίκαιο, περιλαμβανομένων -

(i) του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008, και

(ii) του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου του 1996, όπως έχει τροποποιηθεί·

(θ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι είναι νόμιμος κάτοικος στη Δημοκρατία για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.

(2) Οι εποχιακοί εργαζόμενοι που μετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι κληρονόμοι των εν λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από αυτούς, λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις που δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του εποχιακού εργαζομένου στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους συντελεστές όπως και οι Κύπριοι υπήκοοι όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα.

(3) Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται-

(α) Στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε σχέση με οικογενειακά επιδόματα και παροχές ανεργίας, χωρίς επηρεασμό του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010·

(β) στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση που συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς όμως να εφαρμόζεται σε σχέση με επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα επιδόματα και δάνεια·

(γ) στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο καταχωρισμένος ή συνήθης τόπος διαμονής των μελών της οικογένειας του εποχιακού εργαζομένου, για τα οποία αιτείται πλεονεκτημάτων, ευρίσκεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(4) Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δε θίγει την εξουσία της αρμόδιας αρχής να ανακαλεί ή να απορρίπτει την παράταση ή την ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 18ΧΖ και 18ΨΒ, αντίστοιχα.