Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιθεώρηση

18ΨΘ.-(1) Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ, της πρόληψης πιθανών καταχρήσεων και της επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και, όπου αρμόζει, της επιθεώρησης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή τη διοικητική πρακτική.

(2) Τα ακόλουθα πρόσωπα δύνανται και οφείλουν να λαμβάνουν τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα:

(α) Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΣΤ και τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΗ(1)(α) που αφορούν μόνο τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας·

(β) ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΗ(1)(α), εξαιρουμένων των απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, και του άρθρου 18ΨΗ(1)(β), (γ), (στ) και (ζ) όσον αφορά μόνο την επαγγελματική κατάρτιση·

(γ) ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΗ(1)(δ) και (2)·

(δ) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΗ(1)(ε)·

(ε) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) που αφορούν μόνο την εκπαίδευση και της παραγράφου (η), του άρθρου 18ΨΗ(1)·

(στ) ο Έφορος Φορολογίας όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΗ(1)(θ)∙

(ζ) η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΔ(1).

(3) Οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους έχει πρόσβαση στο χώρο εργασίας και, με τη συγκατάθεση του εποχιακού εργαζομένου, στο κατάλυμά του, για τη διεξαγωγή σχετικών ελέγχων και επιθεωρήσεων:

(α)  Πάσα αρχή προβλεπόμενη στο εδάφιο (2). ή/και

(β) εφόσον προβλέπεται από το κυπριακό δίκαιο για τους εργαζόμενους κυπριακής υπηκοότητας, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.