Διευκόλυνση των καταγγελιών

18Ω.-(1) Οι εποχιακοί εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών δικαιούνται να υποβάλλουν, είτε απευθείας είτε μέσω οργάνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 18ΨΗ(1)(β), αίτηση κατά του εργοδότη τους στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ετήσιων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμου του 1967, όπως έχει τροποποιηθεί, και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους δικονομικούς κανονισμούς.

(2) Οργάνωση, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18ΨΗ(1)(β), από τους σκοπούς της οποίας συνάγεται ότι έχει συμφέρον να διασφαλίζει την πραγμάτωση του σκοπού οποιουδήποτε από τα άρθρα 18ΦΘ έως 18ΩΑ, δικαιούται να κινεί αστική διαδικασία για την πραγμάτωση του σκοπού τέτοιου άρθρου, είτε εξ’ ονόματος είτε προς υποστήριξη εποχιακού εργαζομένου τρίτης χώρας και εφόσον ο τελευταίος σε κάθε περίπτωση συγκατατίθεται προς τούτο.

(3) Οι εποχιακοί εργαζόμενοι έχουν την ίδια πρόσβαση με άλλους εργαζομένους που κατέχουν παρόμοια θέση σε μέτρα προστασίας κατά της απόλυσης ή άλλης δυσμενούς μεταχείρισης εκ μέρους του εργοδότη, ως αντίποινα για καταγγελία εντός της επιχείρησης ή για ενδεχόμενη προσφυγή σε δικαστική διαδικασία με στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ.