Στατιστικές

18ΩΑ.  Η αρμόδια αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες το Άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/36/ΕΕ επιβάλλει στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος.