Επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ

18ΩΒ. Οι διατάξεις των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων.