Ερμηνεία για τους σκοπούς των άρθρων 18ΩΔ μέχρι 18διςΙΕ

18ΩΓ.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 18ΩΔ έως 18διςΙΕ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άδεια εισόδου για τον σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης” σημαίνει άδεια που χορηγείται χρησιμοποιώντας τον τύπο που αποφασίζεται από τον Διευθυντή, η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας για το σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης ·

“άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης” σημαίνει άδεια η οποία φέρει το ακρωνύμιο “ICT” και η οποία παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διαμένει και να εργάζεται στο έδαφος του πρώτου κράτους μέλους για περίοδο πέραν των ενενήντα (90) ημερών, και, κατά περίπτωση, στο έδαφος του δεύτερου κράτους μελους, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ·

“άδεια μακράς κινητικότητας” σημαίνει άδεια η οποία φέρει το ακρωνύμιο “mobile ICT” και η οποία παρέχει στον κάτοχο άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης το δικαίωμα να διαμένει και να εργάζεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών ή/και πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του άρθρου 4∙

“ασκούμενος εργαζόμενος” σημαίνει πρόσωπο με πανεπιστημιακό πτυχίο ο οποίος μετατίθεται σε οντότητα υποδοχής προκειμένου να σταδιοδρομήσει ή με σκοπό την απόκτηση εκπαίδευσης σε τεχνικές ή μεθόδους επιχειρήσεων και ο οποίος αμείβεται κατά τη διάρκεια της μετάθεσης·

“δεύτερο κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το δικαίωμα κινητικότητας κατά την έννοια των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, πλην του πρώτου κράτους μέλους·

“διοικητικό στέλεχος” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό τη γενική εποπτεία ή καθοδήγηση κυρίως του διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης ή ισοδύναμου οργάνου, αυτή δε η θέση περιλαμβάνει τη διεύθυνση της οντότητας υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και τον έλεγχο της εργασίας των άλλων εργαζομένων με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες και την αρμοδιότητα να προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό·

“ενδοεταιρική μετάθεση” σημαίνει την προσωρινή απόσπαση με σκοπό την εργασία ή την εκπαίδευση υπηκόου τρίτης χώρας που, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, διαμένει εκτός του εδάφους των κρατών μελών από επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση εργασίας πριν από τη μετάθεση και κατά τη διάρκειά της, προς οντότητα που ανήκει στην επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων η οποία είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, και, κατά περίπτωση, η κινητικότητα μεταξύ των οντοτήτων υποδοχής που είναι εγκατεστημένες σ’ ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη μέλη·

“ειδικευμένος εργαζόμενος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται εντός του ομίλου επιχειρήσεων και το οποίο διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για τους τομείς δραστηριοποίησης, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της οντότητας υποδοχής, οι οποίες γνώσεις αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη, πέραν των ειδικών γνώσεων των σχετικών με την οντότητα υποδοχής, τα υψηλού επιπέδου προσόντα για το συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης επαγγελματικής πείρας καθώς και της πιθανής ιδιότητας μέλους αναγνωρισμένων επαγγελμάτων·

“ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος” σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει εκτός του εδάφους των κρατών μελών κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης και ο οποίος υπόκειται σε ενδοεταιρική μετάθεση·

“ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης” σημαίνει τη διαδικασία η οποία, βάσει αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας σε υπήκοο τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, οδηγεί σε απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση·

ο όρος “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002” έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 18ΦΘ·

ο όρος “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010” έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 18ΦΘ·

ο όρος “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004” έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 18ΦΘ·

“μέλη της οικογένειας” σημαίνει τα μέλη της οικογένειας που αναφέρονται στο άρθρο 18Λ(1) και (2)·

“νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα” σημαίνει το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008·

“Οδηγία 2014/66/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης”∙

“όμιλος επιχειρήσεων” σημαίνει δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες, βάσει του κυπριακού δικαίου, αναγνωρίζεται ότι συνδέονται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Επιχείρηση η οποία, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλη επιχείρηση, κατέχει την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της τελευταίας,

(β) επιχείρηση η οποία, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλη επιχείρηση, ελέγχει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με το μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας,

(γ) επιχείρηση η οποία, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλη επιχείρηση, μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της τελευταίας,

(δ) επιχειρήσεις που τελούν υπό την ενιαία διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης·

“οντότητα υποδοχής” σημαίνει οντότητα στην οποία μετατίθεται ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, που είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο·

“πρώτο κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος το οποίο πρώτο εκδίδει σε υπήκοο τρίτης χώρας άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης·

“υπήκοος τρίτης χώρας” σημαίνει κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του Άρθρου 20, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.