Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ

18ΩΔ.-(1) Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης και υποβάλλουν αίτηση εισδοχής ή έχουν γίνει δεκτοί στο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαμονή σύμφωνα με τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης ως διοικητικά στελέχη, ειδικευμένοι εργαζόμενοι ή ασκούμενοι εργαζόμενοι.

(2) Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ δεν εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι –

(α) Υποβάλλουν αίτηση διαμονής ερευνητή σύμφωνα με τα άρθρα 18ΝΗ μέχρι 18ΟΒ προκειμένου να υλοποιήσουν ερευνητικό σχέδιο· ή

(β) βάσει συμφωνιών μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και αφετέρου τρίτων χωρών, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εργάζονται σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε τέτοια τρίτη χώρα· ή

(γ) αποσπώνται στο πλαίσιο του περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμου του 2002· ή

(δ) εκτελούν δραστηριότητες αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου· ή

(ε) τοποθετούνται από γραφεία απασχόλησης, γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας ή άλλη επιχείρηση που διαθέτει εργατικό δυναμικό για εργασία υπό την εποπτεία και τη διεύθυνση άλλης επιχείρησης· ή

(στ) έχουν γίνει δεκτοί ως σπουδαστές πλήρους φοίτησης ή παρακολουθούν επιβλεπόμενη πρακτική εκπαίδευση βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο των σπουδών τους.

(3)  Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ δεν θίγουν το δικαίωμα της Διοίκησης να εκδίδει άδειες διαμονής άλλες από την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΩΒ έως 18διςΙΕ.