Διευκόλυνση της επανεισόδου

18ΨΓ.-(1) Η αρμόδια αρχή διευκολύνει την επανείσοδο υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι έγιναν δεκτοί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως εποχιακοί εργαζόμενοι τουλάχιστον μια φορά τα προηγούμενα πέντε (5) χρόνια και οι οποίοι τήρησαν πλήρως τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εποχιακούς εργαζομένους δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ κατά τη διάρκεια κάθε διαμονής τους.

(2)  Η κατά το εδάφιο (1) διευκόλυνση δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα μέτρα, όπως-

(α) Επιτάχυνση της διαδικασίας που οδηγεί σε απόφαση σχετικά με αίτηση χορήγησης άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας∙

(β) προτεραιότητα όσον αφορά την εξέταση αιτήσεων εισδοχής εποχιακών εργαζομένων, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη προηγούμενη εισδοχή, όταν λαμβάνεται απόφαση για αιτήσεις με γνώμονα την εξάντληση των όγκων εισδοχής.