Παράταση της διαμονής ή ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας

18ΨΒ.-(1) Εντός της μέγιστης διάρκειας διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1), και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 18ΧΔ και δεν ισχύουν λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στο άρθρο 18ΧΣΤ(1)(β), (2) και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 18ΧΣΤ(3)(β) και (γ), η αρμόδια αρχή επιτρέπει στους εποχιακούς εργαζομένους παράταση της διαμονής τους, εφόσον παρατείνουν το συμβόλαιο απασχόλησής τους με τον ίδιο εργοδότη.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει σε εποχιακό εργαζόμενο να παρατείνει το συμβόλαιο απασχόλησής του με τον ίδιο εργοδότη καθώς και τη διαμονή του, περισσότερες από μια φορές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1).

(3) Εντός της μεγίστης διάρκειας διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1) και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 18ΧΔ και δεν ισχύουν λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στο άρθρο 18ΧΣΤ(1)(β), (2) και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 18ΧΣΤ(3)(β) και (γ), η αρμόδια αρχή επιτρέπει στους εποχιακούς εργαζομένους παράταση της διαμονής τους, προκειμένου να απασχοληθούν από διαφορετικό εργοδότη.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει σε εποχιακό εργαζόμενο να απασχοληθεί από διαφορετικό εργοδότη και να παρατείνει τη διαμονή του περισσότερες από μια φορές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1).

(5)  Για τους σκοπούς των διατάξεων των εδαφίων (1) μέχρι (4)-

(α) Υποβάλλεται αίτηση στον τύπο και με την καταβολή τέλους, που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών∙

(β) γίνεται αποδεκτή η υποβολή αίτησης όταν ο εποχιακός εργαζόμενος, που έχει γίνει δεκτός σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ, ευρίσκεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(6) Εάν η θέση εποχιακού εργαζομένου είναι δυνατόν να καλυφθεί από Κύπριο υπήκοο ή άλλο υπήκοο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία, η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει την παράταση της διαμονής ή την ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει την αρχή της προτίμησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατυπώνεται στις οικείες διατάξεις των σχετικών Πράξεων Προσχώρησης κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(7) Όταν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1), η αρμόδια αρχή απορρίπτει την παράταση της διαμονής ή την ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας.

(8) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει την παράταση της διαμονής ή την ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί.

(9) Το άρθρο 18ΧΖ(3) δεν εφαρμόζεται σε εποχιακό εργαζόμενο που υποβάλλει αίτηση προκειμένου να απασχοληθεί από διαφορετικό εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, όταν οι διατάξεις του άρθρου 18ΧΖ(3) εφαρμόζονται αναφορικά με τον προηγούμενο εργοδότη.

(10) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18ΧΣΤ(1), κάθε απόφαση σχετικά με αίτηση παράτασης ή ανανέωσης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του εποχιακού εργαζομένου, και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.