Διάρκεια διαμονής

18ΨΑ.-(1) Η μέγιστη διάρκεια διαμονής για τους εποχιακούς εργαζομένους δεν υπερβαίνει τους οχτώ (8) συνολικά μήνες ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών.  Μετά την εκπνοή αυτού του χρονικού διαστήματος, ο υπήκοος τρίτης χώρας εγκαταλείπει το έδαφος της Δημοκρατίας, εκτός εάν του χορηγηθεί άδεια διαμονής δυνάμει του κυπριακού δικαίου για σκοπούς άλλους από την εποχιακή εργασία.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας δύναται να καθορίζει μέγιστη χρονική περίοδο ανά δωδεκάμηνο κατά την οποία εργοδότης μπορεί να προσλαμβάνει εποχιακούς εργαζομένους. Το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν είναι μικρότερο από τη μέγιστη περίοδο διαμονής που καθορίζεται στο εδάφιο (1).