Άδειες για το σκοπό εποχιακής εργασίας

18Ψ.-(1) Για διαμονή που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες, η αρμόδια αρχή χορηγεί στους υπηκόους τρίτων χωρών που πληρούν τους όρους του άρθρου 18ΧΔ και για τους οποίους δεν ισχύουν λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στο άρθρο 18ΧΣΤ, μία από τις ακόλουθες άδειες για το σκοπό εποχιακής εργασίας:

(α) Άδεια εισόδου για το σκοπό εποχιακής εργασίας, η οποία αναφέρει ότι εκδίδεται με σκοπό την εποχιακή εργασία∙

(β) άδεια εργασίας που αναφέρει ότι εκδίδεται με σκοπό την εποχιακή εργασία, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με το παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

(2) Για διαμονή που υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες, η αρμόδια αρχή χορηγεί στους υπηκόους τρίτων χωρών, που τηρούν τους όρους του άρθρου 18ΧΔ, και για τους οποίους δεν ισχύουν λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στο άρθρο 18ΧΣΤ, άδεια εισόδου για το σκοπό εποχιακής εργασίας και άδεια εποχιακού εργαζομένου.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σχέση του εποχιακού εργαζομένου σε έντυπη μορφή ή να αποθηκεύει τέτοια δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α), σημείο 16, του παραρτήματός του.