Πρόσβαση στις πληροφορίες

18ΧΘ.-(1) Η αρμόδια αρχή καθιστά εύκολα διαθέσιμες στους αιτητές τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις των εποχιακών εργαζομένων.

(2)  Όταν η αρμόδια αρχή χορηγεί σε υπήκοο τρίτης χώρας άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, συνοδεύει την εν λόγω άδεια με γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα άρθρα  18ΦΘ μέχρι 18ΩΑ, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες υποβολής καταγγελίας.