Υποχρέωση συνεργασίας

18ΧΗ. Οι εργοδότες παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες η αρμόδια αρχή κρίνει ότι απαιτούνται για τη χορήγηση, την παράταση ή την ανανέωση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας.