Ανάκληση της άδειας εποχιακής εργασίας

18ΧΖ.-(1) Η αρμόδια αρχή ανακαλεί άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον-

(α) Τα προσκομισθέντα έγγραφα για τους σκοπούς του άρθρου 18ΧΔ έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί· ή

(β) ο κάτοχος διαμένει στη Δημοκρατία για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του χορηγήθηκε η άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον δεν τηρούνται ή δεν τηρούνται πλέον οι διατάξεις του άρθρου 18ΧΔ.

(3)(α) Η αρμόδια αρχή, εάν το κρίνει σκόπιμο, ανακαλεί άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, εφόσον-

(i) Η επιχείρηση του εργοδότη έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή εάν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα· ή

(ii) έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση· ή

(iii) έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΔ.

(β) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, εφόσον -

(i) Ο εργοδότης δεν πληροί τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τους όρους απασχόλησης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή/και τις συλλογικές συμβάσεις· ή

(ii) ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει της υποχρεώσεις που απορρέουν από το συμβόλαιο απασχόλησης· ή

(iii) ο εργοδότης, εντός των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται άμεσα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, έχει καταργήσει μια θέση πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να δημιουργηθεί η κενή θέση που ο εργοδότης προσπαθεί να καλύψει κατ’ επίκληση των διατάξεων των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί.

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κάθε απόφαση ανάκλησης άδειας λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του εποχιακού εργαζόμενου, και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.