Λόγοι απόρριψης

18ΧΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή απορρίπτει αίτηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον-

(α) Δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 18ΧΔ· ή

(β) τα προσκομισθέντα έγγραφα για τους σκοπούς του άρθρου 18ΧΔ έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί.

(2) Η αρμόδια αρχή, εάν το κρίνει σκόπιμο, απορρίπτει αίτηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον-

(α) Έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση∙ ή

(β) η επιχείρηση του εργοδότη έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή εάν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα∙ ή

(γ) έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 18ΨΔ∙ ή

(δ) ο υπήκοος της τρίτης χώρας δεν έχει συμμορφωθεί με υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενη απόφαση για εισδοχή ως εποχιακός εργαζόμενος.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον-

(α) Η συγκεκριμένη κενή θέση είναι δυνατόν να καλυφθεί από Κύπριο υπήκοο ή άλλο υπήκοο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία· η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την αρχή της προτίμησης για τους πολίτες της Ένωσης, όπως διατυπώνεται στις οικείες διατάξεις των σχετικών Πράξεων Προσχώρησης κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ή

(β) ο εργοδότης δεν πληροί τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τους όρους απασχόλησης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή/και τις συλλογικές συμβάσεις· ή

(γ) ο εργοδότης, εντός των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται άμεσα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, έχει καταργήσει μια θέση πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να δημιουργηθεί η κενή θέση που ο εργοδότης προσπαθεί να καλύψει κατ’ επίκληση των διατάξεων των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του υπηκόου τρίτης χώρας ως προτιθέμενου εποχιακού εργαζομένου, και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

(5)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, εάν το κρίνει σκόπιμο, δεν θεωρεί συμβόλαιο απασχόλησης ή δεσμευτική προσφορά εργασίας, για τους σκοπούς του άρθρου 18ΧΨ(1)(α), εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας δύναται να μη θεωρήσει συμβόλαιο απασχόλησης ή δεσμευτική προσφορά εργασίας, για τους σκοπούς του άρθρου 18ΧΨ(1)(α), εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (3).