Όγκοι εισδοχής

18ΧΕ.-(1) Οι όγκοι εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς εποχιακής εργασίας καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται, οσάκις το κρίνει σκόπιμο, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας ανά τομέα απασχόλησης ή/και επάγγελμα ή/και ανώτατο ποσοστό ανά επιχείρηση ή/και ανά χώρα προέλευσης, για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας για σκοπούς εποχιακής απασχόλησης.

(2) Στη βάση των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση άδειας για τον σκοπό εποχιακής εργασίας.