Δικαιώματα βάσει της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης

18διςΖ.-(1) Κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, ο κάτοχός της έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να εισέρχεται και να διαμένει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙

(β) να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο·

(γ) να ασκεί, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, τη συγκεκριμένη δραστηριότητα απασχόλησης για την οποία έχει λάβει άδεια, σε οποιαδήποτε οντότητα υποδοχής που ανήκει στην επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων.

(2) Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ισχύουν, ανεξάρτητα αν η Δημοκρατία είναι -

(α) Πρώτο κράτος μέλος∙ ή

(β) δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙ.