Διαδικαστικές εγγυήσεις

18διςΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης ή την ανανέωσή της και κοινοποιεί την απόφαση γραπτώς στην αιτήτρια οντότητα υποδοχής,  το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης.  Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας ασκεί τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση της προθεσμίας που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο από την αρμόδια αρχή.

(2) Εάν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ελλιπή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την αιτήτρια οντότητα υποδοχής, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, για τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται και καθορίζει εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. Η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αναστέλλεται, έως ότου η αρμόδια αρχή λάβει τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες.

(3) Οι λόγοι, για τους οποίους κρίνεται απαράδεκτη ή απορρίπτεται  αίτηση για χορήγηση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης ή απορρίπτεται η ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, κοινοποιούνται γραπτώς στην αιτήτρια οντότητα υποδοχής. Οι λόγοι για την απόφαση ανάκλησης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης παρέχονται γραπτώς τόσο στον ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο όσο και στην οντότητα υποδοχής.

(4) Κάθε απόφαση, με την οποία απορρίπτεται αίτηση για χορήγηση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης ή απορρίπτεται η ανανέωση τέτοιας άδειας ή ανακαλείται τέτοια άδεια, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον  Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Η γραπτή κοινοποίηση, που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, αναφέρει ρητά τη δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο και τη χρονική προθεσμία για την άσκησή της.

(5) Εντός της κατά περίπτωση περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 18διςΓ(1) και πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, η οντότητα υποδοχής δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης υπηκόου τρίτης χώρας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός Εσωτερικών, με διάταγμά του δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίζει μέγιστη προθεσμία ενενήντα (90) ημερών πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, για την υποβολή στην αρμόδια αρχή αίτησης για ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης∙ σε περίπτωση έκδοσης και δημοσίευσης τέτοιου διατάγματος, αίτηση για ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης είναι εκπρόθεσμη και άνευ ετέρου απορριπτέα, εκτός εάν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή εντός της προθεσμίας την οποία καθορίζει το διάταγμα.

(6) Εφόσον η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανανέωσης, επιτρέπεται η διαμονή του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές έως ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση.