Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης

18διςΗ.-(1) Ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας και χωρίς επηρεασμό του άρθρου 18ΩΖ(5)(β), οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι που γίνονται δεκτοί βάσει των διατάξεων των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ απολαύουν τουλάχιστον ίσης μεταχείρισης με τα πρόσωπα που καλύπτονται από τον περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών Νόμο του 2002, σχετικά με τους όρους εργασίας και απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω Νόμου.

(2) Οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους Κύπριους πολίτες, όσον αφορά-

(α) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανο-μένων των δικαιωμάτων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του κυπριακού δικαίου περί της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας·

(β) την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κυπριακό δίκαιο, περιλαμβανομένων -

(i) του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008, και

(ii) του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου του 1996, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί·

(γ) τις διατάξεις του κυπριακού δικαίου που αφορούν τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης που ορίζει το Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εκτός εάν το δίκαιο της χώρας προέλευσης ισχύει δυνάμει διμερών συμφωνιών ή του κυπριακού δικαίου, εξασφαλίζοντας ότι οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι καλύπτονται από τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της χώρας προέλευσης ή/και της Δημοκρατίας∙ σε περίπτωση κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και χωρίς επηρεασμό διμερών συμφωνιών που διασφαλίζουν ότι ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος καλύπτεται από την εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία  ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010·

(δ) χωρίς επηρεασμό  του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010  και τυχόν διμερών συμφωνιών, την καταβολή των εκ του νόμου συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου βάσει της προηγούμενης απασχόλησης των ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων, οι οποίες συντάξεις έχουν αποκτηθεί από ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους που μετακομίζουν σε τρίτη χώρα, ή επιζώντες τέτοιων ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από τους ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ορίζεται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τον ίδιο συντελεστή όπως και οι Κύπριοι πολίτες όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα·

(ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, με εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης όπως προβλέπονται από το κυπριακό δίκαιο, χωρίς επηρεασμό της ελευθερίας των συμβάσεων σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κυπριακό δίκαιο, και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

(3) Οι διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) συνιστούν διεθνείς συμφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 18ΩΕ.

(4) Χωρίς επηρεασμό του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010, το σχετικό με τα οικογενειακά επιδόματα εδάφιο (2)(γ) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε ενδοεταιρικά μετατιθέμενους που έχουν λάβει άδεια να εγκατασταθούν και να εργαστούν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.

(5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 18δις.