Μέλη της οικογένειας

18διςΘ.-(1) Τα άρθρα 18ΚΘ έως 18ΛΗ εφαρμόζονται όταν η Δημοκρατία είναι -

(α) πρώτο κράτος μέλος, ή

(β) δεύτερο κράτος μέλος, εφόσον έχει επιτραπεί σε ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο να διαμείνει και να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίες περιοχές  σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙΒ,

χωρίς επηρεασμό των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 18ΚΙ(1) και 18ΛΒ(α), η οικογενειακή επανένωση στη Δημοκρατία δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση ο κάτοχος άδειας, η οποία εκδόθηκε  βάσει των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, να έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής και να έχει ελάχιστη περίοδο διαμονής.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΛΑ(5) και (5Α), οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΚΙ(1) αναφορικά με την κατοχή άδειας διαμονής του συντηρούντος, ο Διευθυντής εξετάζει την αίτηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ταυτόχρονα με την εκ της αρμόδιας αρχής εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ή άδειας μακράς κινητικότητας, σε περιπτώσεις όπου η αίτηση για άδεια διαμονής για μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου υποβάλλεται ταυτόχρονα. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις του άρθρου 18διςΣΤ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

(4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΛΓ(2), η ισχύς των αδειών διαμονής των μελών της οικογένειας στη Δημοκρατία, κατά γενικό κανόνα, λήγει την ημερομηνία λήξης της άδειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ή της άδειας μακράς κινητικότητας που εκδόθηκαν από τη Δημοκρατία.

(5) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΛΔ(2) και (3) και χωρίς επηρεασμό της αρχής της κοινοτικής προτίμησης, όπως διατυπώνεται στις οικείες διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου, στα οποία έχει αναγνωρισθεί η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δραστηριότητα απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.