Κινητικότητα

18διςΙ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου η οποία έχει εκδοθεί από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία δικαιούνται, βάσει της εν λόγω άδειας και ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 18διςΙΑ και 18διςΙΒ και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18διςΙΓ, να εισέρχονται, να διαμένουν και να εργάζονται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.