Βραχεία κινητικότητα

18διςΙΑ.-(1) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης η οποία έχει εκδοθεί από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, δικαιούνται να διαμείνουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και να εργαστούν σε κάθε άλλη οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη σ’ αυτές τις περιοχές και η οποία ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, για διάστημα ενενήντα (90) ημερών κατ’ ανώτατο όριο εντός οποιουδήποτε διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερών, υπό την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρθρου.

(2) Η οντότητα υποδοχής στο πρώτο κράτος μέλος κοινοποιεί στο πρώτο κράτος μέλος και στην αρμόδια αρχή την πρόθεση του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου να εργαστεί σε οντότητα που είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. Στις περιπτώσεις αυτές,  η κοινοποίηση πραγματοποιείται –

(α) Κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος μέλος, όταν η κινητικότητα προς τις ελεγχόμενες από  την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές προβλέπεται ήδη σε αυτό το στάδιο· ή

(β) αφού ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος έχει γίνει δεκτός στο πρώτο κράτος μέλος, μόλις εκδηλωθεί η πρόθεση κινητικότητας προς τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί όπως η κοινοποίηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες:

(α) Αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων∙

(β) τη σύμβαση εργασίας και, εάν κρίνεται απαραίτητο, την επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων, οι οποίες προσκομίστηκαν στο πρώτο κράτος μέλος σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ), της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ∙

(γ) όπου ισχύει, δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος πληροί τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το κυπριακό δίκαιο για την άσκηση από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση∙

(δ) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18ΩΖ(2)(β)∙

(ε) όταν δεν προσδιορίζεται σε κανένα από τα προηγούμενα έγγραφα, η προβλεπόμενη διάρκεια και οι ημερομηνίες της κινητικότητας.

(4) Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (3), υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη γλωσσα, όπως ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή.

(5) Σε περίπτωση που η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (2)(α), και όταν δεν προβληθεί καμία αντίρρηση ενώπιον του πρώτου κράτους μέλους σύμφωνα με το εδάφιο (7), η κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου προς τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές επιτρέπεται να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης χωρίς την υποχρέωση εξασφάλισης θεώρησης εισόδου ή άδειας εισόδου.

(6) Σε περίπτωση που η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (2)(β), η κινητικότητα επιτρέπεται να αρχίσει μετά την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή άμεσα ή οποτεδήποτε στη συνέχεια, εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, χωρίς την υποχρέωση θεώρησης εισόδου ή άδειας εισόδου.

(7) Βάσει της κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) και εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διατυπωσεί αντίρρηση όσον αφορά την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου προς το έδαφος της Δημοκρατίας, εφόσον -

(α) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18ΩΖ(5)(β) ή του εδαφίου (3)(α), (γ) και (δ) του παρόντος άρθρου· ή

(β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί· ή

(γ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος ή στο άρθρο 18διςΓ(1).

(8) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους και την οντότητα υποδοχής στο πρώτο κράτος μέλος σχετικά με την αντίρρησή της για την κινητικότητα.

(9) Όταν διατυπωθεί  αντίρρηση για την κινητικότητα σύμφωνα με το εδάφιο (7) και η κινητικότητα δεν έχει ακόμη λάβει χώρα, ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν επιτρέπεται να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης. Σε περίπτωση που η κινητικότητα έχει ήδη αρχίσει, εφαρμόζεται το άρθρο 18διςΙΓ(3) και (4).

(10) Όταν η άδεια του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ανανεώνεται από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία εντός της μέγιστης διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 18διςΓ(1), η ανανεωμένη άδεια συνεχίζει να επιτρέπει στον κάτοχό της να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, υπό την επιφύλαξη της μέγιστης διάρκειας που ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(11) Οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή, κατά την έννοια του άρθρου 18ΚΒ(2), τη δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στην Δημοκρατία ως δεύτερο κράτος μέλος.