Μακρά κινητικότητα

18διςΙΒ.-(1) Αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή από οντότητα υποδοχής αναφορικά με υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης η οποία έχει εκδοθεί από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και ο οποίος προτίθεται, για διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών, να διαμείνει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και να εργαστεί στην εν λόγω οντότητα υποδοχής η οποία είναι εγκατεστημένη σε αυτές τις περιοχές και η οποία ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 18ΩΖ(2), (3) και (4) εφαρμόζεται κατ’ αναλογία, με εξαίρεση τις υποπαραγράφους (ii), (iv) και (vi) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου.

(3) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση επί αίτησης για άδεια μακράς κινητικότητας και την κοινοποιεί γραπτώς στην αιτήτρια οντότητα υποδοχής το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής, στην αρμόδια αρχή, της αίτησης και των στοιχείων και εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 18ΩΔ(1), ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος -

(α) Δεν υποχρεούται να εγκαταλείψει το έδαφος της Δημοκρατίας προκειμένου η οντότητα υποδοχής να υποβάλει αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας αναφορικά με αυτόν∙ και

(β) δεν υπόκειται σε υποχρέωση εξασφάλισης θεώρησης εισόδου ή άδειας εισόδου.

(5) Ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος επιτρέπεται να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές έως ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α) Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 18διςΙΑ(1) και η περίοδος ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης που εκδόθηκε από το πρώτο κράτος μέλος, δεν έχουν λήξει∙ και

(β) εάν το απαιτεί διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η πλήρης αίτηση έχει διαβιβαστεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν αρχίσει η μακρά κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου.

(6) Η αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται ταυτόχρονα με την κοινοποίηση βραχείας κινητικότητας.  Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για μακρά κινητικότητα μετά από την έναρξη της βραχείας κινητικότητας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου, ο Υπουργός Εσωτερικών, με διάταγμά του δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να απαιτεί την υποβολή της αίτησης για άδεια μακράς κινητικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη λήξη της βραχείας κινητικότητας∙ σε περίπτωση έκδοσης και δημοσίευσης τέτοιου διατάγματος, αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας ενδοεταιρικής μετάθεσης είναι εκπρόθεσμη και άνευ ετέρου απορριπτέα, εκτός εάν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή εντός της προθεσμίας την οποία καθορίζει το διάταγμα.

(7) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας, όταν-

(α) Δεν πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος  άρθρου ή τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 18ΩΖ(5), (6) ή (8)· ή

(β) ισχύει περίπτωση ή λόγος που προβλέπεται στο άρθρο 18ΩΘ(1)(β) ή (δ) ή (2) ή (3) ή (4)· ή

(γ) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

(8)(α) Όταν η αρμόδια αρχή λάβει θετική απόφαση επί της αίτησης μακράς κινητικότητας, χορηγεί άδεια μακράς κινητικότητας στον ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο διά της οποίας επιτρέπεται σ’ αυτόν να παραμείνει και να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(β) Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια μακράς κινητικότητας χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(γ)  Στην κατά τον ενιαίο τύπο άδεια μακράς κινητικότητας, η αρμόδια αρχή καταχωρίζει την ένδειξη «mobile ICT» στη θέση «Κατηγορία άδειας» σύμφωνα με το σημείο α), στοιχείο 6.4, του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(9) Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή δραστηριότητα του υπηκόου τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια μακράς κινητικότητας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου, σε έντυπη μορφή ή/και να αποθηκεύει τέτοια δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α), σημείο 16), του παραρτήματος του εν λόγω Κανονισμού.

(10) Η ανανέωση άδειας μακράς κινητικότητας εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18ΩΖ(1).

(11) Όταν η αρμόδια αρχή εκδώσει άδεια μακράς κινητικότητας, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους.

(12)(α)  Όταν η αρμόδια αρχή εξετάζει αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 18διςΣΤ(2).

(β) Όταν η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση επί αίτησης για άδεια μακράς κινητικότητας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 18διςΣΤ(3) έως (6).