Διασφαλίσεις και κυρώσεις

18διςΙΓ.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ανακαλέσει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, ενημερώνει αμελλητί τις αρχές του δεύτερου κράτους μέλους.

(2) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος, η οντότητα υποδοχής η οποία είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε τροποποίηση η οποία επηρεάζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχει επιτραπεί η κινητικότητα.

(3) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από τον  ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο να παύσει πάραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκαταλείψει το έδαφος της Δημοκρατίας, αυτός δε οφείλει να συμμορφωθεί, σε περίπτωση που–

(α) Δεν έχει λάβει κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙΑ(2), (3) και (4)· ή

(β) έχει διατυπώσει αντίρρηση για την κινητικότητα, σύμφωνα με το  άρθρο 18διςΙΑ(7)· ή

(γ) έχει απορρίψει αίτηση μακράς κινητικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙΒ(7)· ή

(δ) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή η άδεια για μακρά κινητικότητα χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε· ή

(ε) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επετράπη η κινητικότητα πλέον δεν πληρούνται.

(4)  Σε περίπτωση που -

(α) Η Δημοκρατία είναι πρώτο κράτος μέλος και δεύτερο κράτος μέλος ζητήσει να παύσει ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος πάραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκαταλείψει το έδαφός του σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ, ή

(β) η εκδιδόμενη από την αρμόδια αρχή άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης λήξει ή ανακληθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο δεύτερο κράτος μέλος,

η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους μέλους, επιτρέπει χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση την επιστροφή του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου καθώς και, ενδεχομένως, των μελών της οικογένειάς του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις κατά της οντότητας υποδοχής η οποία είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18διςΑ, εφόσον -

(α) Η οντότητα υποδοχής παρέλειψε να κοινοποιήσει την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18διςΙΑ(2), (3) και (4)· ή

(β) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή η άδεια για μακρά κινητικότητα χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε· ή

(γ) η αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης έχει υποβληθεί σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη συνολική διαμονή· ή

(δ) σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος, ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων επετράπη η κινητικότητα, και η οντότητα υποδοχής δεν κοινοποίησε στην αρμόδια αρχή αυτήν την αλλαγή· ή

(ε) σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18διςΙΑ(6) ή του άρθρου 18διςΙΒ(5), ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος άρχισε να εργάζεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, παρ’ όλο που δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις κινητικότητας.