Στατιστικές

18διςΙΔ.  Η αρμόδια αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες το Άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ επιβάλλει στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος.