Συνεργασία μεταξύ σημείων επαφής

18διςΙΕ.-(1)  Η αρμόδια αρχή συνιστά το σημείο επαφής της Δημοκρατίας το οποίο συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα σημεία επαφής στα υπόλοιπα κράτη μέλη και το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και τη διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή των άρθρων 18διςΙΑ, 18διςΙΒ και 18διςΙΓ.

(2) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη, μέσω των δικών τους εθνικών σημείων επαφής που ορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 26, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ, για τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΩΣΤ(1) του παρόντος Νόμου, καθώς και για τη διαδικασία που εφαρμόζεται στην κινητικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18διςΙΑ και 18διςΙΒ του παρόντος Νόμου.