Δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια και δημόσια υγεία.

18ΛΖ. - (1) Ο Διευθυντής δύναται να απορρίπτει αίτηση εισόδου και διαμονής ή να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει την άδεια διαμονής μελών της οικογένειας για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

(2)  Κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει του εδαφίου (1) ο Διευθυντής εξετάζει, πέραν των στοιχείων του εδαφίου (4) του άρθρου 18ΛΣΤ, τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος που διαπράχθηκε από το μέλος της οικογένειας σε βάρος της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή τους κινδύνους που προέρχονται από αυτό το άτομο.

(3) Ο Διευθυντής δεν αρνείται την ανανέωση της άδειας παραμονής ούτε διατάσσει την απομάκρυνση μέλους οικογένειας με μοναδικό λόγο το ότι το μέλος της οικογένειας πάσχει από ασθένεια ή αναπηρία που παρουσιάστηκε μετά την έκδοση της πρώτης άδειας παραμονής.