Ιεραρχική προσφυγή

18ΛΖδις-(1) Κάθε απορριπτική απόφαση του Διευθυντή, που αφορά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας βάσει της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΛΑ ή της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του άρθρου 18ΛΒ, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία ασκείται γραπτώς μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης στον αιτητή και καταγράφονται σ’ αυτήν οι λόγοι που την στηρίζουν.

(2)  Κάθε απόφαση του Διευθυντή η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) -

(α) καθίσταται εκτελεστή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του εδαφίου (1)∙

(β) καθίσταται ανεκτέλεστη όταν ασκηθεί κατ’ αυτής εμπρόθεσμη ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του εδαφίου (1).

(3)  Σε περίπτωση υποβολής ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υπουργός Εσωτερικών αφού ζητήσει από τον προσφεύγοντα να υποβάλει γραπτώς τους λόγους και τα γεγονότα που στηρίζουν την αίτησή του την εξετάζει και δύναται, πριν εκδώσει την απόφασή του, σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο να τον ακούσει.

(4)  Ο Υπουργός έχει εξουσία να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς που υπόκεινται σε αυτόν την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη ιεραρχική προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης, πριν την έκδοση της απόφασής του επί της ιεραρχικής προσφυγής.

(5)  Μέσα σε εξήντα μέρες από την άσκηση της ιεραρχικής προσφυγής, ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή του στον προσφεύγοντα, διά της οποίας απόφασης αποδέχεται ή απορρίπτει την ιεραρχική προσφυγή και ακυρώνει ή επικυρώνει, αντίστοιχα, την προσβαλλόμενη απόφαση του Διευθυντή.