Απόρριψη, ανάκληση ή μη ανανέωση αίτησης.

18ΛΣΤ. -(1) Ο Διευθυντής δύναται να απορρίπτει αίτηση, να ανακαλεί ή να αρνείται την ανανέωση της άδειας παραμονής μέλους της οικογένειας, όταν-

(α) δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης των  άρθρων 18ΛΒ, 18ΛΓ και 18ΛΖ:

Νοείται ότι κατά την ανανέωση της άδειας παραμονής των μελών της οικογένειας, όταν ο συντηρών δεν έχει επαρκείς πόρους χωρίς προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις συνεισφορές των μελών της οικογένειας στο εισόδημα του νοικοκυριού.

(β)  τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18ΛΕ,  ο συντηρών και τα μέλη της οικογένειάς του δε διάγουν ή δε διάγουν πλέον πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο×

(γ)  διαπιστώνεται ότι ο συντηρών έχει συνάψει γάμο ή διατηρεί σταθερή σχέση μακράς διάρκειας με άλλο πρόσωπο×

(δ) αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιοδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα×

(ε) αποδεικνύεται ότι ο γάμος ή η υιοθεσία, όπου αυτό εφαρμόζεται, είναι εικονικός, κατά την έννοια του  παρόντος Νόμου, ή η υιοθεσία έγινε με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στο οικείο πρόσωπο να εισέλθει ή να παραμείνει στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι κατά την αξιολόγηση του γάμου ή της υιοθεσίας λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο ο γάμος ή η υιοθεσία έγιναν μετά την έκδοση της άδειας παραμονής του συντηρούντος.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να διενεργεί ειδικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την ύπαρξη απάτης ή εικονικών γάμων ή υιοθεσιών, περιλαμβανομένων ειδικών ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο εξέτασης αίτησης για ανανέωση της άδειας παραμονής μελών της οικογένειας.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει την άδεια παραμονής μέλους της οικογένειας του συντηρούντος, σε περίπτωση που η άδεια παραμονής του συντηρούντος τερματισθεί και το μέλος της οικογένειας δε διαθέτει ακόμη αυτόνομο δικαίωμα παραμονής δυνάμει του άρθρου 18ΛΕ.

(4) Ο Διευθυντής, σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης της άδειας διαμονής ή σε περίπτωση λήψης μέτρου απέλασης εις βάρος του συντηρούντος ή μελών της οικογένειάς του, λαμβάνει δεόντως υπόψη το χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών του εν λόγω προσώπου, τη διάρκεια διαμονής του στη Δημοκρατία, καθώς και την ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του εν λόγω προσώπου.