Αυτονόμηση της άδειας διαμονής μέλους της οικογένειας.

18ΛΕ. - (1)  Τα τέκνα που έχουν ενηλικιωθεί και ο/η σύζυγος του συντηρούντος που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη παραμονής στη Δημοκρατία και νοουμένου ότι δεν έχουν εξασφαλίσει άλλου τύπου άδεια παραμονής δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών έχουν δικαίωμα να εξασφαλίσουν, κατόπιν αίτησής τους, αυτόνομη άδεια διαμονής η οποία θα είναι ανεξάρτητη από την άδεια του συντηρούντος.

(2)  Σε περίπτωση διαζυγίου, ο Διευθυντής δύναται να παραχωρεί την αυτόνομη άδεια διαμονής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μόνο στο/στη σύζυγο του συντηρούντος.

(3)  Σε  περιπτώσεις  ιδιαίτερα δύσκολων περιστάσεων, κατά την κρίση του Διευθυντή, και ειδικότερα σε περιπτώσεις θανάτου του συντηρούντος ή κατά τις οποίες μέλη της οικογένειας είναι θύματα βίας στην οικογένεια, όπως αυτά καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο, ή θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης δυνάμει του Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Προσώπων, Ιδιαίτερα των Γυναικών και Παιδιών, το οποίο έχει κυρωθεί από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικό) Νόμο του 2003, και του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου, ο Διευθυντής παραχωρεί  αυτόνομη άδεια παραμονής στο εν λόγω μέλος ή μέλη της οικογένειας.

(4) Η αυτόνομη άδεια παραμονής που παραχωρείται στα μέλη της οικογένειας δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι μία εκ των κατηγοριών των αδειών διαμονής που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς.