Δικαιώματα μελώv της οικoγέvειας.

18ΛΔ. - (1) Τα μέλη της oικoγέvειας του συντηρούντος δικαιoύvται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και o συντηρών πρόσβαση-

(α)  στην εκπαίδευση

(β)  σε μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα∙

(γ)  σε επαγγελματικό προσανατολισμό, στη βασική και περαιτέρω κατάρτιση και επανακατάρτιση.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, η άσκηση μισθωτής εργασίας ή ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας υπόκειται στους εκάστοτε σε ισχύ όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών στη Δημοκρατία, όπως αυτές καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και στις ισχύουσες εθνικές πολιτικές και διαδικασίες.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, η πρόσβαση των μελών της οικογένειας σε μισθωτή εργασία ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα περιορίζεται για περίοδο μέχρι δώδεκα μήνες, για σκοπούς διερεύνησης της αγοράς εργασίας της Δημοκρατίας, με την πάροδο της οποίας επιτρέπεται η άσκηση μισθωτής εργασίας ή ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.