Διαδικαστικές εγγυήσεις.

18ΚΖ. Οι διατάξεις του άρθρου 18ΙΕ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, σε περίπτωση οποιασδήποτε απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης για απόρριψη αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει των άρθρων 18Κ και 18ΚΑ, οποιασδήποτε απόφασης για ανάκληση της  άδειας μετανάστευσης ή για απέλαση του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος ή των μελών της οικογένειάς του.