Σημείο επαφής.

18ΚΗ. Ο Διευθυντής ή εκπρόσωπός του ορίζεται ως σημείο επαφής της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των άρθρων 18Ζ μέχρι 18ΚΗ του παρόντος Νόμου.