Ερμηνεία για την εφαρμογή των άρθρων 18ΚΙ μέχρι 18ΛΗ.

18ΚΘ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΚΙ μέχρι 18ΛΗ-

"αίτηση" σημαίνει αίτηση για οικογενειακή επανένωση·

"ασυνόδευτος ανήλικος" σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, ο οποίος φθάνει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  χωρίς  να συνοδεύεται από τον, κατά το νόμο ή το έθιμο, υπεύθυνο ενήλικο και για όσο διάστημα ένα τέτοιο πρόσωπο δεν έχει αναλάβει πραγματικά την επιμέλειά του ή τον ανήλικο που βρέθηκε χωρίς συνοδεία μετά την είσοδό του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

"οικογενειακή επανένωση" σημαίνει την είσοδο και τη διαμονή στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές προκειμένου να διατηρηθεί η οικογενειακή ενότητα, ασχέτως αν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδο του διαμένοντος·

"συντηρών" σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης προκειμένου τα μέλη της οικογένειάς του να επανενωθούν μαζί του.