Πεδίο εφαρμογής και επιφυλάξεις.

18ΚΙ. - (1) Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις πoυ o συντηρών είvαι κάτoχoς άδειας διαμονής  πoυ εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, διάρκειας ισχύoς τουλάχιστον ενός έτους, o oπoίoς έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, εφόσον τα μέλη της οικογένειάς του είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.

(2)  Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται, όταν ο συντηρών:

(α)  έχει υποβάλει άιτηση να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου σχετικά με την οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί οριστική απόφαση.

(β)  έχει λάβει άδεια παραμονής στη Δημοκρατία δυνάμει προσωρινής προστασίας  με βάση τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου ή ζητεί άδεια να παραμείνει  σε αυτή τη βάση και αναμένει την έκδοση απόφασης σχετικά με το καθεστώς του.

(γ)  έχει λάβει άδεια παραμονής στη Δημοκρατία δυνάμει συμπληρωματικής προστασίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους, με βάση τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου ή ζητεί άδεια να παραμείνει σε αυτή τη βάση και αναμένει απόφαση σχετικά με το καθεστώς του.

(δ)  έχει αναγνωρισθεί πρόσφυγας δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου.

(3)  Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στα μέλη της οικογένειας Ευρωπαίου πολίτη.

(4) Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων που περιλαμβάνονται-

(α) σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών αφετέρου· ή

(β)  σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Δημοκρατίας και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών· ή

(γ) στον περί Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, όπως κυρώθηκε από τον Κυρωτικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου Νόμο του 1967, και του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 3ης Μαΐου 1987, όπως  κυρώθηκε από τον περί του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικό) Νόμο του 2000.