Υποχρέωση επανεισδοχής.

18ΙΗ.-(1) Η  Δημοκρατία δέχεται αμέσως και χωρίς οποιεσδήποτε διατυπώσεις υπήκοο τρίτης χώρας με καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος που του παραχωρήθηκε από τη Δημοκρατία, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, ο οποίος άσκησε το δικαίωμα διαμονής σε δεύτερο  κράτος μέλος, σε περίπτωση που το δεύτερο κράτος μέλος λάβει ένα από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 22 της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.

(2)  Η  πιο πάνω υποχρέωση επανεισδοχής δε θίγει τη δυνατότητα του επί μακρόν διαμένοντος και των μελών της οικογένειάς του να μετακινηθούν σε τρίτο κράτος μέλος.