Δικαίωμα και όροι διαμονής στη Δημοκρατία υπηκόων τρίτων χωρών που απέκτησαν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος.

18ΙΘ.-(1)   Υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο έχει παραχωρηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία έχει δικαίωμα διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και των άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δύνανται να διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Για την άσκηση oικovoμικής δραστηριότητας στο πλαίσιο μισθωτής ή ανεξάρτητης απασχόλησης,

(β) για την παρακoλoύθηση σπoυδώv ή για επαγγελματική κατάρτιση,

(γ) για άλλους σκοπούς.

(3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,  η οικονομική δραστηριότητα μπορεί να ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε εν ισχύι εθνικών διαδικασιών και αποφάσεων πολιτικής αναφορικά με την απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών.

(4) Ο Διευθυντής χορηγεί άδεια μετανάστευσης, η οποία εμπίπτει σε κατηγορία αδειών που προβλέπεται στους περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμούς, σε πρόσωπο-

(α) το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου· και

(β) του οποίου η αίτηση βάσει του άρθρου 18Κ έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης· και

(γ) το οποίο πληροί τους όρους και τις προϋοποθέσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18Θ.

(5) Το δικαίωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν ισχύει στην περίπτωση των επί μακρόν διαμενόντων στο έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ:

(α) με την ιδιότητα του μισθωτού εργαζομένου που απασχολείται από φορέα παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών·

(β) με την ιδιότητα του φορέα παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.

(6) Το παρόν άρθρο, καθώς και τα άρθρα 18Κ  μέχρι 18ΚΖ ισχύουν υπό την επιφύλαξη της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης ως προς τους υπηκόους τρίτων χωρών.