Δικαίωμα και όροι διαμονής στη Δημοκρατία υπηκόων τρίτων χωρών που απέκτησαν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος.

18ΙΘ.-(1)   Υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο έχει παραχωρηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία έχει δικαίωμα διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και των άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δύνανται να διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Για την άσκηση oικovoμικής δραστηριότητας στο πλαίσιο μισθωτής ή ανεξάρτητης απασχόλησης,

(β) για την παρακoλoύθηση σπoυδώv ή για επαγγελματική κατάρτιση,

(γ) για άλλους σκοπούς.

(3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,  η οικονομική δραστηριότητα μπορεί να ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε εν ισχύι εθνικών διαδικασιών και αποφάσεων πολιτικής αναφορικά με την απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών.

(4) Στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου χορηγείται άδεια μεταναστεύσεως, μιας εκ των προβλεπόμενων στους περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμούς κατηγοριών, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 18Θ και των άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ.

(5) Το δικαίωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν ισχύει στην περίπτωση των επί μακρόν διαμενόντων στο έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ:

(α) με την ιδιότητα του μισθωτού εργαζομένου που απασχολείται από φορέα παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών×

(β) με την ιδιότητα του φορέα παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.

(6) Το παρόν άρθρο, καθώς και τα άρθρα 18Κ  μέχρι 18ΚΖ ισχύουν υπό την επιφύλαξη της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης ως προς τους υπηκόους τρίτων χωρών.