Γενική επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18Μ μέχρι 18ΝΖ.

18ΛΘ. [Διαγράφηκε]