Ενημέρωση του κοινού

18ΦΕ. Ο Διευθυντής θέτει στη διάθεση του κοινού τακτικά ενημερωμένη δέσμη πληροφοριών σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές προκειμένου να εργασθούν σε αυτές τις περιοχές.