Υποχρεώσεις του Διευθυντή έναντι της Επιτροπής

18ΦΣΤ. Ο Διευθυντής, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, εκπληρώνει την υποχρέωση την οποία επιβάλλει στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Άρθρο 15, παράγραφος 2, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος.