Άδειες διαμονής

18ΦΖ.-(1) Ο Διευθυντής είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την έκδοση αδειών διαμονής.

(2) Ο Διευθυντής εκδίδει τις άδειες διαμονής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να λαμβάνει και διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία των αιτητών, περιλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων των ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων χωρών, όπου αυτό απαιτείται.

(4) Η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων γίνεται από υπαλλήλους δεόντως εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από το Διευθυντή.

(5) Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την έκδοση άδειας διαμονής, και τον έλεγχό της για σκοπούς ταυτοποίησης προσώπου από κυπριακές αρχές ή άλλες αλλοδαπές αρχές δεόντως εξουσιοδοτημένες από το Διευθυντή, και διαγράφονται από το σχετικό μητρώο αλλοδαπών εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα έκδοσης της άδειας διαμονής.

(6) Οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο, με πρόθεση, παραλείπει να προβεί στη διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο τις ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(7)(α) Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει σε ημερομηνία που ορίζεται σε γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) γνωστοποίηση  δύναται να  προβλέπει για την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου σε διαφορετικές ημερομηνίες, αναφορικά με διαφορετικές κατηγορίες αδειών διαμονής.