Επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ

18ΦΗ.(1) Οι διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ μέχρι 18ΩΑ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων.