Ερμηνεία για τους σκοπούς των άρθρων 18Χ έως 18ΩΑ

18ΦΘ.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 18Χ μέχρι 18ΩΑ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας” σημαίνει οποιαδήποτε άδεια αναφερόμενη στο άρθρο 18Ψ η οποία επιτρέπει στο δικαιούχο της άδειας να διαμένει και να εργάζεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18Χ έως 18ΩΑ·

“άδεια εποχιακού εργαζόμενου” σημαίνει άδεια που χορηγείται, χρησιμοποιώντας τον τύπο που ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, η οποία περιλαμβάνει αναφορά σε εποχιακή εργασία και η οποία επιτρέπει στον κάτοχό της να διαμένει και να εργάζεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για διάστημα που υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18Χ έως 18ΩΑ·

“άδεια εισόδου για το σκοπό εποχιακής εργασίας” σημαίνει άδεια που χορηγείται κατά τον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας για το σκοπό εποχιακής εργασίας·

“άδεια εργασίας” σημαίνει άδεια που χορηγείται κατά τον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών ή/και πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4∙

“ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης” σημαίνει διαδικασία που οδηγεί σε απόφαση, βάσει ενιαίας αίτησης για τη χορήγηση σε υπήκοο τρίτης χώρας άδειας διαμονής και εργασίας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, επί της αίτησης για άδεια εποχιακού εργαζομένου·

“εποχιακός εργαζόμενος” σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που διατηρεί την κύρια κατοικία του σε τρίτη χώρα, αλλά διαμένει νόμιμα και προσωρινά στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για την άσκηση δραστηριότητας που εξαρτάται από την εναλλαγή των εποχών, βάσει μιας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές·

“δραστηριότητα που εξαρτάται από την εναλλαγή των εποχών” σημαίνει δραστηριότητα που συνδέεται με ορισμένη περίοδο του έτους και αφορά επαναλαμβανόμενο γεγονός ή αλληλουχία γεγονότων που σχετίζονται με εποχιακές συνθήκες κατά τη διάρκεια των οποίων το απαιτούμενο επίπεδο εργατικού δυναμικού είναι σημαντικά υψηλότερο από το απαιτούμενο για τις συνήθεις δραστηριότητες·

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους κανονισμούς αυτούς μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους”∙

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)”∙

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2008∙

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπηκόοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014∙

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016∙

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1372/2013·

“Οδηγία 2014/36/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία”∙

“υπήκοος τρίτης χώρας” σημαίνει πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του Άρθρου 20, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.