Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ

18Χ.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας και υποβάλλουν αίτηση εισδοχής ή έχουν ήδη γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατία περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ, με σκοπό την εργασία τους ως εποχιακών εργαζομένων.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ δεν εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι-

(α) Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαμένουν στο έδαφος της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο  18ΨΒ· ή

(β) ασκούν δραστηριότητες εξ ονόματος επιχειρήσεων  εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια του Άρθρου 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμου του 2002· ή

(γ) είναι μέλη της οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο του 2007, όπως έχει τροποποιηθεί· ή

(δ) μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως της υπηκοότητάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, ισοδύναμων των αντίστοιχων δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει συμφωνιών είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

(3) Για διαμονές μέγιστης διάρκειας ενενήντα (90) ημερών, τα άρθρα 18ΦΘ έως 18ΩΑ εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό του κεκτημένου του Σένγκεν και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.