Ευνοϊκότερες διατάξεις

18ΧΑ.-(1)  Οι διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ δεν θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις–

(α) Του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου·

(β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Δημοκρατίας ή μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της   Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων χωρών, αφετέρου.